UWAGA PRACODAWCY !

zmiany z dniem1.09.2012

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Pracodawcy którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego , po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy ,ą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 Od 1 września 2012 w  art.70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja , która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować , jako pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006 ,str.5)

Poniżej przedstawiamy działania jakie należy podjąć aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),

3.Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie art. 87 i 88 Trakta tu do  pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),

4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych    przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),

 

WAŻNE INFORMACJE:

Nowelizacja przepisów powoduje , iz pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku dołączyć dwa dokumenty;

·       wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

·       wszystkie zaświadczenia ( kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku , w którym ubiega sie o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Należy pamiętać:

1.     Dzień udzielenia pomocy „ de minimis” to dzień wystawienia decyzji ;

2.     Brak którego kolwiek z powyższych dokumentów spowoduje , iż pomoc de minimis nie może być pracodawcą udzielona.

 

Od 01 września 2012r. pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika-ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.  Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół    zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą  jednolity , trzyletni cykl kształcenia.

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

od 01.09.2012 do 31.12.2012

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące

4848 zł.

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

8081 zł.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

254zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

Waloryzacja dofinansowania

Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z następującymi załącznikami:

a)      kopie dokumentów  potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b)      kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem  zawartej w celu przygotowania zawodowego,

c)      kopię dyplomu, świadectwo lub zaświadczenia  potwierdzającego  ,że młodociany ukończył naukę zawodu lub  przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą  kwalifikacje zawodowe,

d)     kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej,

e)      zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w   roku , w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających  lat , albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie , lub oświadczenie o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

f)       formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( załącznik do rozporządzenia  RM z dn.29.03.2010r. poz. 311),

g)      w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,

h)      w przypadku  zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy także dołączyć umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

i)        inne(świadectwo pracy , w przypadku spółki wypis z KRS lub umowa spółki itd.).

OPŁATY:

Nie pobiera się

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku , ul. Ogrodowa 1, tel. (95) 7638102, adres email; mgzo@oswiata.drezdenko.pl

DODATKOWE INFORMACJE;

O zawarciu umowy o prace z młodocianym pracownikiem , zamieszkałym na terenie Gminy Drezdenko, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Gminy Drezdenko, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Pracodawca w jednym wniosku ubiega sie o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

 

CZAS ZAŁATWIANIA:

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika- pobierz

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis – pobierz

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis- pobierz

Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis- pobierz

Zawiadomienie o zawarciu umowy- pobierz